KDU.breadcrumbs.homeVolební program Volební program 2018–2022
Zpět

Volební program 2018–2022

Přidáno 1. 7. 2018
Ilustrační foto
Volební program Koalice pro Hradec na léta 2018–2022.

1. Město přátelské rodině

 • Zajistíme dostatek míst ve všestranně vybavených jeslích a mateřských školách.
 • Podpoříme činnost mateřských a rodinných center a dalších alternativ práce s dětmi a celou rodinou.
 • Podpoříme navýšení kapacity školních družin a prodloužení jejich provozní doby.
 • Podpoříme občanské aktivity podporující komunitní život, soudržnost rodin a mezigenerační soužití.

2. Výborné podmínky pro život

 • Budeme usilovat o dostatek dostupných městských bytů – zejména startovacích a nízkonákladových malometrážních, zpracujeme bytovou koncepci města.
 • Vytvoříme systém výstavby parkovacích domů jako součást koncepce parkování na celém území města.
 • Podpoříme rozvoj maloobchodní sítě včetně alternativních forem směny zboží.
 • Budeme chránit životní prostředí s důrazem na zachování dostatku zeleně, třídění odpadu a zvelebení okrajových částí města.

3. Nikdo nesmí zůstat sám

 • Pro zajištění lepší dostupnosti sociálních služeb budeme prosazovat:
  • navýšení kapacity chráněného a podporovaného bydlení a vznik sociálně terapeutické dílny pro osoby se zdravotním postižením,
  • dobudování centra duševního zdraví na území Hradce Králové,
  • navýšení kapacity denních stacionářů pro seniory,
  • výstavbu kamenného hospice v Hradci Králové a podporu domácí hospicové péče.
 • Vybudujeme v Kuklenách bydlení pro seniory typu Harmonie.
 • V Honkově ulici vybudujeme zařízení pro odlehčovací službu pro krátkodobý pobyt nemocného, o kterého dlouhodobě pečuje rodina.
 • Budeme podporovat aktivity zaměřené na pozitivní, aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační sdílení.
 • Podpoříme aktivity zaměřené na zaměstnávání osob se zdravotním postižením a činnosti vedoucí k aktivní účasti těchto lidí na životě našeho města.

4. Rozvoj města s tradicí

 • Budeme usilovat o ucelenou architektonickou koncepci rozvoje veřejných prostor, pěších zón, parků, otevřených hřišť a veřejné zeleně s vybudováním dalších ploch zejména u nových investic, prověříme výhody založení městského urbanistického střediska v čele s hlavním architektem.
 • Zpracujeme ucelenou koncepci veřejného osvětlení s cílem omezit světelné znečištění a nastavit úspornou optimální světelnost na celém území města.
 • Budeme usilovat o ucelenou architektonickou koncepci rozvoje veřejných prostor, pěších zón, parků, otevřených hřišť a veřejné zeleně s vybudováním dalších ploch zejména u nových investic, prověříme výhody založení městského urbanistického střediska v čele s hlavním architektem.
 • Zpracujeme ucelenou koncepci veřejného osvětlení s cílem omezit světelné znečištění a nastavit úspornou optimální světelnost na celém území města.
 • Budeme pokračovat v proměnách města realizací investičních akcí:
  • třída Edvarda Beneše – dokončení rekonstrukce – jedna z hlavních priorit
  • areál Gayerových a Vrbenského kasáren – úprava nového veřejného prostoru
  • Gočárova třída – navrácení zeleně, krátkodobá parkovací místa
  • oblast bývalé koželužny v Kuklenách
  • nábřeží Orlice od Moravského mostu po lávku – vznik bezpečné trasy
  • rekonstrukce Severních teras a Žižkových sadů
 • Preferujeme architektonické soutěže pro významné projekty.
 • Zaměříme se na zkvalitnění projektového řízení, zejména investičních projektů.

5. Vše pro bezpečný život ve městě

 • Budeme dbát o podmínky pro bezpečnou dopravu ve městě.
 • Podpoříme vznik dalších bezpečných přechodů pro pěší a na sebe navazujících cyklistických tras.
 • Podpoříme programy prevence kriminality na školách a vzdělávací akce pro seniory i širokou veřejnost včetně posílení mediální gramotnosti na rozpoznávání poplašných zpráv a dezinformací.
 • Podpoříme modernizaci a rozšíření kamerového systému o další riziková místa tam, kde je to nezbytně nutné a potřebné.
 • Budeme usilovat o vymýcení hazardu a poskytování nestandardních finančních půjček na území města.
 • Vytvoříme bezpečnostní informační systém oznamující občanům neočekávané situace (dopravní nehody, požáry, záplavy, kriminální činy).

6. Dětem moderní školy, studentům podmínky pro rozvoj

 • Budeme pokračovat v modernizaci škol v majetku města.
 • Podpoříme zavádění inovací v rámci vzdělávání na území města, vytvoříme podmínky pro vznik diskusní platformy na téma výchovy a vzdělávání.
 • Podpoříme rozvoj polytechnického vzdělávání od nejmladších dětí.
 • Podpoříme rozvoj uměleckého školství, zavedeme Akademii umění pro seniory.
 • Budeme podporovat spolupráci a rozvoj středních a vysokých škol, dostavbu vysokoškolských kampusů, vybudování studentského klubu a sportovišť.

7. Město dobře dostupné všem

 • Vytvoříme podmínky pro stabilitu Dopravního podniku města Hradec Králové a budeme pokračovat v modernizaci MHD.
 • Urychlíme průjezdnost městem zavedením inteligentního dopravního systému, podpoříme opatření pro vyvedení tranzitní dopravy.
 • Budeme pokračovat v monitorování a odstraňování bariér v dopravě, a to včetně zastávek MHD.
 • Podporujeme rozvoj cyklistické dopravy včetně bezpečného parkování kol a sdílení dopravních prostředků – kol, koloběžek.

8. Město bez dluhů

 • Budeme usilovat o vyrovnaný rozpočet, efektivní správu majetku, včetně včasné a kvalitní údržby a opravy, dále budeme předcházet zadlužování města a úvěr využívat pouze za velmi výhodných podmínek a v opodstatněných případech.
 • Prosadíme formy odpovědného zadávání veřejných zakázek.
 • Udržíme přímou účast či zásadní vliv města v organizacích zajišťujících veřejné služby (odpady, veřejné osvětlení, údržba komunikací, distribuce tepla aj.).
 • Efektivně, moudře a s rozvahou chceme využívat fondy EU, norské fondy a další vnější zdroje financování projektů města.

9. Podmínky pro sportování, kulturu a volný čas – cesta ke zdraví a dobrému životu

 • Budeme usilovat o statut Evropského města kultury
 • Udržíme vysokou úroveň a širokou nabídku kulturních služeb městem zřízených nebo založených kulturních organizací
 • Budeme nadále podporovat kulturní a sportovní organizace a občanské aktivity zaměřené na sportování dostupné všem, zdravý životní styl a alternativní formy kultury
 • Podpoříme spolkovou činnost a vznik spolkového domu v Hradci Králové.
 • Budeme usilovat o prodej fotbalového a hokejového klubu.
 • Prověříme vznik dalších rekreačních prostor krajiny např. na levém břehu Labe.
 • Podpoříme zřízení herních vodních prvků ve městě.
 • Prověříme možnost propojení města na Labskou vodní cestu pro rekreační plavbu.
 • Podpoříme Mistrovství světa v karate v Hradci Králové v roce 2019.

10. Památky a tradice – zdroj naší identity a zájmu turistů

 • Zdůrazníme starobylé založení a význam města ve středověku, budeme usilovat o sochu symbolizující založení středověkého věnného královského města
 • Budeme usilovat o co nejrychlejší rekonstrukci Velkého náměstí.
 • Připravíme podmínky pro zřízení návštěvnického a dokumentačního centra moderní architektury a urbanismu Hradce Králové v objektu mateřské školy arch. J. Gočára.
 • Podpoříme projekty prezentující naše kulturní dědictví, tradice, významná výročí a osobnosti města.
 • Budeme aktivně pokračovat v rozvoji mezinárodní spolupráce a cestovního ruchu.

11. Věci veřejné více na očích veřejnosti

 • Budeme usilovat o projednání všech důležitých projektů s veřejností.
 • Zvýšíme povědomí o práci komisí místní samosprávy a možnostech zapojení občanů, zavedeme jednotný informační portál KMS
 • Zkvalitníme informovanost občanů např. zavedením systému automatických upozornění na vybrané oblasti života města, záměry prodejů nemovitostí, statistického vyhodnocování hlasování zastupitelů apod.
 • Budeme brojit proti zásahům státu vydávanými právními předpisy do svobodného výkonu samosprávy.

V tomto volebním období jsme byli v opozici. Koalici utvořilo ANO, ODS a Změna pro Hradec. Tato koalice je již měsíce rozpadlá a nefunkční. Nebyla však nahrazena jinou koalicí. Proto Koalice pro Hradec mohla plnit svůj program jen omezeně z opozičních lavic.